06.03.2013
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu  21  stycznia 2013 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr  3/2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży,  inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

         Na posiedzeniu w dni 27 lutego 2013  roku Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 13/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, w składzie :

  1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji,
  2. Teresa Wolska – członek Komisji,
  3. Marek Kurec – członek Komisji,
  4. Renata Misiak  – członek Komisji

dokonała otwarcia  i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w  zakresu.

         Komisja  oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zmianami).

         Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom wymienionym w zestawieniu:

 

 

ZESTAWIENIE   PRZYZNANYCH  DOTACJI

NA  WSPARCIE   DZIAŁAŃ  Z ZAKRESU  POŻYTKU  PUBLICZNEGO

Z  BUDŻETU   GMINY   GRYFÓW   ŚLĄSKI   W   ROKU  2013

 

L.p.

 

Nazwa  podmiotu

 

Wysokość przyznanej dotacji

 

Zad. 1

 

Kultura fizyczna i sport, wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży

 

97.500

 

 

Zad. 1/1

 

Prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych

 

95.000

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

37.000

Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA”

  5.000

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

13.000

Gminny Szkolny Związek Sportowy

18.000

Uczniowski Klub Sportowy ZSzOiZ w Gryfowie Śląskim

22.000

 

Zad. 1/2

 

Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce

 

2.000

 

Stowarzyszenie  Rozwoju Proszówki

2.000

 

Zad. 1/3

 

Organizacja zawodów wędkarskich

 

500

 

Polski Związek Wędkarski

500

 

Zad. 2

 

Promocja zdrowia

 

1.000

 

Zad. 2/1

 

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

 

1.000

 

Polski  Czerwony Krzyż

1.000

 

Zad. 3

 

Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski

 

10.000

 

Zad. 3/1

 

Organizacja uroczystości patriotycznych, spotkań i imprez okolicznościowych dla członków organizacji działających na terenie Gminy Gryfów Śląski

 

3.500

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

700

Związek Sybiraków

700

Polski Komitet Pomocy Społecznej

1.400

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

700

 

Zad. 3/2

 

Organizowanie festiwalu piosenki patriotycznej i religijnej

1.000

Parafia Rzymsko-Katolicka w Rząsinach

1.000

 

Zad. 3/3

 

Propagowanie miasta i osób z nim związanych, rozwijanie

                 

3.000

 

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego

2.500

 

Stowarzyszenie HOMO VIATOR

  500

 
Zad. 3/4

 

Organizacja wypoczynku  dzieci i młodzieży

 

2.000

Federacja Skautingu Europejskiego SHK ZAWISZA

Hufiec Gryfowski

1.500

 

Stowarzyszenie AWANTURA

500

 

Zad. 3/5

 

Propagowanie i rozwijanie wspólnot dzieci i młodzieży

 

500

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny

500

 

Zad. 4

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1.000

 

Polski Związek Niewidomych

1.000

 

 

X

 

 

Razem działalność pożytku publicznego

 

 

109.500

Burmistrz Gminy i Miasta

       Gryfów Śląski

      Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty