19.12.2016
Agnieszka Muszka

Oddano do użytku przebudowane drogi gminne

Oddano do użytku przebudowane drogi gminne

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację ze środków budżetu państwa, poprzez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z przeznaczeniem na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 r., na dwie uszkodzone, w trakcie
nawalnych i intensywnych opadów deszczu i gradu, drogi gminne w Wolbromowie
(fot. 1) oraz ul. Rzeczna (fot. 2) w Gryfowie Śląskim.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację ze środków budżetu państwa, poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 r., na dwie uszkodzone, w trakcie nawalnych i intensywnych opadów deszczu i gradu, drogi gminne w Wolbromowie oraz ul. Rzeczna w Gryfowie Śląskim. Obie drogi gminne zostały oddane już do użytku. Prace zostały wykonane zgodnie z umową w wyznaczonym terminie.

10 listopada br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej w
Wolbromowie, dz. nr 318, 272 i 326, z Przedsiębiorstwem Usługowo –
Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, który został
wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewidziane do
wykonania to: nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie
odwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz rowów
odwadniających oraz wykonanie zjazdów i poboczy na odcinku 1 km 350 m.
Zadanie dotowane  jest w 100% ze środków z budżetu państwa i przeznaczone
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości prawie 500 tys. zł. Z
budżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na
wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznej
wartości  23 tys. zł.
Natomiast 14 listopada br.  podpisano umowę, na  przebudowę drogi gminnej
ul. Rzeczna  dz. nr 31 w Gryfowie Śląskim, z Zakładem Budowy Dróg i Mostów
ANBUD z Lwówka Śląskiego, który został wyłoniony w ramach przetargu
nieograniczonego. Prace przewidziane do wykonania to: wykonanie nowej
konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogi
za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz wykonanie poboczy na
odcinku 200 m. Zadanie dotowane jest w 100% ze środków z budżetu państwa z
przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 260 tys.
zł. Z budżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe na
wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski o łącznej
wartości 7 tys. zł.

10 listopada br. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej wWolbromowie, dz. nr 318, 272 i 326, z Przedsiębiorstwem Usługowo –Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora, który zostałwyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Prace przewidziane dowykonania to: nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanieodwodnienia drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz rowówodwadniających oraz wykonanie zjazdów i poboczy na odcinku 1 km 350 m.Zadanie dotowane  jest w 100% ze środków z budżetu państwa i przeznaczonena usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości prawie 500 tys. zł. Zbudżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe nawykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski o łącznejwartości  23 tys. zł.

Natomiast 14 listopada br.  podpisano umowę, na  przebudowę drogi gminnejul. Rzeczna  dz. nr 31 w Gryfowie Śląskim, z Zakładem Budowy Dróg i MostówANBUD z Lwówka Śląskiego, który został wyłoniony w ramach przetargunieograniczonego. Prace przewidziane do wykonania to: wykonanie nowejkonstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia drogiza pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz wykonanie poboczy naodcinku 200 m. Zadanie dotowane jest w 100% ze środków z budżetu państwa zprzeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 260 tys.zł. Z budżetu Gminy Gryfów Śląski zostały przeznaczone środki finansowe nawykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski o łącznejwartości 7 tys. zł.

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Fot. Paweł Rubaj

Drukuj/generuj pdf

Na skróty