28.12.2012
Agnieszka Muszka

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 14 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172.) podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r, w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia jest dzień 13 grudnia 2012 r.

§1. W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania -z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego, w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa dolnośląskiego.

§2. Zakaz określony w § 1 obowiązuje do dnia 10 lutego 2013 r., z wyjątkiem dni 31 grudnia 2012 r. il stycznia 2013 r.

§ 3. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2012 r. i 1 stycznia 2013 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

§ 5. Osoby naruszające zakaz opisany w § 1 lub używające wyrobów pirotechnicznych bez zachowania warunków określonych w § 3 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.)

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty