26.06.2014
Agnieszka Muszka

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Młyńsko, w gminie Gryfów Śląski

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/152/2013 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Młyńsko, w gminie Gryfów Śląski zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 do 25 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, pokój nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, w sali posiedzeń, pokój nr 7 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi, które będą rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty