30.03.2017
Agnieszka Muszka

Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości, a w szczególności w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, do których zalicza się między innymi:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, którą będzie wnosił do gminy. Sposób naliczania opłaty ustala rada gminy. Spalanie odpadów jest niedozwolone. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów jest możliwe jedynie w spalarniach, na które wymagana jest zgoda odpowiedniego organu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma także obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych) oraz udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług firmy wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Jednocześnie informuję, że od 1 kwietnia 2017 r. będą przeprowadzane kontrole, z nałożonych ustawowo obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, w szczególności posiadanych zbiorników nieczystości ciekłych bezodpływowych. Sprawdzane będą też umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Umowy należy mieć zawarte z firmami, które mają prawną możliwość na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski tj.

1. Gryfów Śląski

ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski

2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY”

ul. Kargula i Pawlaka nr 16; 59-623 Lubomierz

3. SIMEKO Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 42 ; 58-500 Jelenia Góra

Krystyna Samborska

Inspektor do spraw gospodarki odpadami

W Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty