03.02.2022
Grzegorz Bielak

Nowości w Programie „Czyste powietrze”

Nowości w Programie „Czyste powietrze”

W celu łatwiejszego i powszechniejszego sięgania po dotacje, z dniem 25.01.2022 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w ramach Części 3 Programu „Czyste powietrze” (dalej Program).

 

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 Programu?

Beneficjentem Części 3 Programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku
  stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 Programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń. Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/ .

 

W ramach Części 3 Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Możliwe jest także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały one rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia naboru, w ramach w/w części Programu.

 

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji w ramach Programu należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

 • serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), lub
 • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne jest jednak wtedy również przesłanie / dostarczenie wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można przesyłać / dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu.

 

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

 1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
 • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
 • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
 1. Pozostałe istotne zmiany:
 • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
 • Wzór Wniosku o płatność.

 

Ze zmienioną wersją Programu można zapoznać się na stronie internetowej   https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

 

Ponadto, dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – link do tej strony jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego WFOŚiGW oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf).

 

Zapraszamy także do kontaktowania się na bieżąc z osobą prowadzącą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”. Przypominamy, że w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt, pod numerem telefonu  667813 552 lub mail: czystepowietrze@gryfow.pl

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty