17.09.2015
Agnieszka Muszka

Nowe uregulowania ustawowe

Nowe uregulowania ustawowe

Od 28 sierpnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
Zgodnie z nowymi przepisami zmienił się m.in. katalog drzew i krzewów, na których wycięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia; sposób naliczania administracyjnych kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz katalog prac dozwolonych, wykonywanych w obrębie korony.

Od 28 sierpnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
Zgodnie z nowymi przepisami zmienił się m.in. katalog drzew i krzewów, na których wycięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia; sposób naliczania administracyjnych kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz katalog prac dozwolonych, wykonywanych w obrębie korony.

W znowelizowanej ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależniona została od wielkości obwodu pnia, a nie jak do tej pory od jego wieku (powyżej 10 lat). 
Przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków. 
Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na wycięcie krzewów na terenach publicznych, na których rosną rośliny pełniące funkcje ozdobne oraz na  usunięcie złomów i wywrotów drzew, które będą mogły być usuwane przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, zarządcę drogi lub po oględzinach pracownika urzędu). 
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, której właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zobowiązane są do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin zgłaszania uwag i wniosków.
Nowe przepisy regulują ponadto prace w obrębie korony drzewa, według których nie można usunąć więcej niż 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątek dotyczy usuwania gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa i wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. 
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 proc. korony traktowane będzie jako uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50 proc. jako jego zniszczenie, skutkujące administracyjną karą pieniężną. 
Zmieniło się też sporo w zakresie samych wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Dla ułatwienia procedury zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Potrzebny też będzie projekt nasadzeń zastępczych czyli tzw. kompensacji przyrodniczej w liczbie i powierzchni nie mniejszej, niż powierzchnia usuwanych drzew czy krzewów. Należy podać liczbę, gatunki lub odmiany oraz miejsce i planowany termin nasadzeń kompensacyjnych. W przypadku realizacji inwestycji, do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, który uwzględnia usytuowanie roślin wymienionych we wniosku.
Dodatkowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w pok. 3 (parter) lub pod nr tel. 75/78 11 267
Wydział Techniczny                                                                                                                       Urzędu Gminy i Miasta                                                                                                                        w Gryfowie Śląskim

W znowelizowanej ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależniona została od wielkości obwodu pnia, a nie jak do tej pory od jego wieku (powyżej 10 lat). 

Przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków. 
Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na wycięcie krzewów na terenach publicznych, na których rosną rośliny pełniące funkcje ozdobne oraz na  usunięcie złomów i wywrotów drzew, które będą mogły być usuwane przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, zarządcę drogi lub po oględzinach pracownika urzędu). 

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, której właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zobowiązane są do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin zgłaszania uwag i wniosków.

Nowe przepisy regulują ponadto prace w obrębie korony drzewa, według których nie można usunąć więcej niż 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątek dotyczy usuwania gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa i wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa. 

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 proc. korony traktowane będzie jako uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50 proc. jako jego zniszczenie, skutkujące administracyjną karą pieniężną. 
Zmieniło się też sporo w zakresie samych wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Dla ułatwienia procedury zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Potrzebny też będzie projekt nasadzeń zastępczych czyli tzw. kompensacji przyrodniczej w liczbie i powierzchni nie mniejszej, niż powierzchnia usuwanych drzew czy krzewów. Należy podać liczbę, gatunki lub odmiany oraz miejsce i planowany termin nasadzeń kompensacyjnych. W przypadku realizacji inwestycji, do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, który uwzględnia usytuowanie roślin wymienionych we wniosku.
Dodatkowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w pok. 3 (parter) lub pod nr tel. 75/78 11 267

Wydział Techniczny                                                                                                                     

Urzędu Gminy i Miasta                                                                                                                        

w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty