25.03.2011
Agnieszka Muszka

Nagrodzono Nie-poczytalnych

Nagrodzono Nie-poczytalnych

Roz­strzyg­nię­to kon­kurs na naj­cie­kaw­szą naz­wę DKK wo­je­wódz­twa dol­no­śląs­kie­go. 23 mar­ca w Dol­no­śląs­kiej Bib­lio­te­ce Pub­licz­nej we Wroc­ła­wiu wrę­czo­no dyp­lo­my i nag­ro­dy. Mi­ło jest nam Pań­stwa po­in­for­mo­wać, że pier­wsze miej­sce w ka­te­gorii klu­bów dla do­ros­łych ot­rzy­mał nasz gry­fow­ski DKK „Nie-poczytalni”.

 

 

Źródło artykułu
Drukuj/generuj pdf

Na skróty