28.12.2021
Agnieszka Muszka

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. Wyłączone są osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, biorące udział w konkursie.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty