08.10.2019
Paweł Cerkanowicz

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2020 roku.”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 8 października 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 22 października 2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski  – pokój nr 9 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl do 22 października  2019 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r. i nr XXXI/160/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty