Język czeski


Informace o obci

Oficiální název     Gmina Gryfów Śląski


Statistické údaje

Město:               Gryfów Śląski

Počet částí:        7

Části obce:                                                    

Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża a Wolbromów.

Katastrální výměra: 6661 ha

Správní charakter: městsko-vesnická obec

Počet obyvatel: dle stavu ke dni 1.01.2013 – 10.046

Počet ekonomických subjektů: dle stavu ke dni 1.01.2013 – 865

Pošta: Poczta Polska – poštovní úřad (Urząd Pocztowy)

ul. Kolejowa 43, 59-620 Gryfów Śląski, tel. +48 75 78-13-221

Agencja Pocztowa, ul. Rynek 11,59-620 Gryfów Śląski, tel./fax +48 75 78-12-477

Zdravotnické zařízení: ano, 3 zdravotnická střediska w Gryfowě Śląském

Przychodnia Rejonowa, ul. Rzeczna 24, tel. +48 75 78-13-488

Przychodnia Promyk, ul. Gliniana 19, tel. +48 75 78-11-138

Wielospecjalistyczna Przychodnia Zdrowia,

ul. Malownicza 1, tel. +48 75 64-09-900      

Škola: ano, Základní škola v Gryfowě Śląském,

Základní škola Ubocze, Základní škola Rząsiny, Gimnazjum (ZŠ třídy 7-9) v Gryfowě Śląském, Integrovaná střední škola všeobecně vzdělávací a odborná (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Kulturní instituce: ano, Veřejná knihovna v Gryfowě Śląském, včetně 2 poboček v Uboczu a Rząsinách,

Městské a obecní kulturní středisko (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) v Gryfowě Ślaském

Sportovní infrastruktura: ano, Sportovní stadion, fotbalové hřiště “Orlik“, hřiště Matusewicz, sportovní hala při Základní škole v Gryfowě Śląském,

Vodovod: ano

Plynofikace: ano

Kanalizace (ČOV): ano

Partnerská města: Raspenava – Česká republika

Bischofswerda – Německo

Gryfice – Polsko (Západopomořanské vojvodství)

Obecní úřad, kontakty

Obecní úřad

Adresa:                     ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

Telefon:                    +48 75 7813552

E-mail:                      sekretariat@gryfow.pl

IČO :                        230821635

Bankovní spojení :       PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Úřední hodiny:            pondělí  8:00 – 17:00 
                               úterý – čtvrtek  7:30 – 15:30 
                               pátek 7:30 – 14:30

Starosta:                    OLGIERD PONIŹNIK

Telefon:                    +48 75 7813495

e-mail:                      burmistrzgryfowa@o2.pl

Ekonom obce :          ANNA JANKOWSKA

Telefon:                    +48 75 7811262

e-mail:                      skarbnik@gryfow.pl

Tajemník obce :          JERZY ANDRZEJCZAK

Telefon:                    +48 75 7811263

e-mail:                      sekretariat@gryfow.pl

 

Zastupitelstvo obce Gryfów Śląski

Skrzypek Robert: Předseda

Mikos Witold: Místopředseda

Stępiński Jarosław: Místopředseda

Cena Tadeusz

Cichoń Arkadiusz

Ciupa Edward

Gałucha Wilhelm

Guzik Józef

Guzy Jerzy

Maga Urszula

Raubo Bożena

Sawczak Stanisław

Sidorenko Edward

Wilas Marta

Wilk Tomasz

Komise pro rozvoj města a veřejný pořádek

Předseda: Tadeusz Cena

Zástupce: Wilhelm Gałucha

Členové: Józef Guzik, Jarosław Stępiński, Tomasz Wilk

Revizní komise

Předseda: Maga Urszula

Zástupce: Arkadiusz Cichoń

Členové: Jerzy Guzy

Komise pro rozvoj venkova, zemědělství a životní prostředí

Předseda: Edward Sidorenko

Zástupce: Edward Ciupa

Členové: Jerzy Guzy, Witold Mikos

Rozpočtová komise

Předseda: Bożena Raubo

Členové: Stanisław Sawczak, Robert Skrzypek, Marta Wilas

Historie obce

Nelze spolehlivě stanovit přesné datum vzniku města, protože se nedochovaly žádné věrohodné dokumenty s těmito údaji. V roce 1242 měl Boleslav Rogatka udělit Gryfowu městská práva dle západního vzoru. Důležitým datem v historii města je 23. srpen roku 1354, kdy Bolko II. – kníže svidnicko – javorský udělil městu řadu práv, připravených dle práva lvoveckého.

Městská práva zcela zásadně zvýšila důležitost Gryfowa a přispěla k rychlému růstu blahobytu a významu města. Patnácté století přineslo řadu živelných pohrom v podobě bouří, povodní, epidemií, sucha a požárů. Husitské války, které trvaly s přestávkami od roku 1427 do roku 1431, se rovněž přičinily k mnoha zpustošením.

16. století je pro Gryfów, stejně jako pro celé Slezsko, obdobím klidu a prosperity. Vzkvétající rozšířené město se stalo významně zajímavé pro řemeslníky různých oborů. Zájmy města dokonce překračovaly jeho hranice. Nejdůležitějším faktorem pro rozvoj města byl v případě Gryfowa obchod. Starosta Mateusz Rothe v roce 1555 navázal obchodní kontakty mj. s Holandskem, Augsburgem a Lipskem a ty přinášely stále větší obrat.

Z tohoto období pochází unikátní hrobní kaple Schaffgotschů, majitelů hradu Gryf a okolních vesnic, kdy v letech 1584-85 zemřelo pět příslušníků tohoto rodu. Kaple se nachází ve farním kostele.

V polovině 17. století již registrujeme 26 obchodních domů, jež uzavíraly významné obchody jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Vznik manufaktur v roce 1764 transformuje drobnou domáckou produkci na organizovanější formy. Podniky zahájily výrobu lněného damašku a látek. Období napoleonských válek nezpůsobilo městu větší ztráty, i když nepochybně procházející vojska potrápila občany, to když jim ukládala povinnost ubytovat a nasytit vojáky. Stejně tak i přes významné potyčky během Jara národů (revoluce v roce 1848), které trvaly do poloviny 19. století, význam Gryfowa jako průmyslového centra neklesal. V roce 1865 Gryfów získal železniční spojení s Jelení Horou, Lwówkem, Świeradowem a Zhořelcem, a také telegrafní spojení. V té době nejmodernější telefonní centrála firmy „SIEMENS” byla nainstalována v roce 1927 (v roce 1996 byla nahrazena posledním modelem firmy ITT).

V době hyperinflace od roku 1919 do roku 1924 Městská spořitelna (Miejska Kasa Oszczędności) vydávala gryfowské mince a náhradní bankovky. Po požáru radniční věže v roce 1929 se změnil její exteriér. Použita při stavbě a dodnes dochovaná železobetonová konstrukce byla jednou z prvních tohoto typu na Dolním Slezsku.

V roce 1996 obec přijala historické barvy (modro-žluté) Horní Lužice, jejíž východní hranice začínala na řece Kwisa.

Zajímavosti

1. Farní kostel sv. Hedviky – Gryfów Śląski , nám. Plac Kościelny

Kostel sv. Hedviky je pozdně gotická stavba ze 14. /16. století. 

V samotném kostele je pozoruhodná hrobní kapli rodiny Schaffgotschů z roku 1545. V kapli  se nachází epitaf rodu vytesaný z pískovce, který představuje postavy zemřelých v životní velikosti. Nad nimi tabulky, na nichž jsou nápisy z Bible a latinské inskripce týkající se zemřelých. Kromě toho epitafy zdobí basreliéfy umučení a ukřižování Krista. Jsou polychromované a pozlacené. Na podzim roku 2010 byla dokončena rekonstrukce, a tak ji můžeme obdivovat v celé její kráse.

Dalšími zajímavými prvky v interiéru jsou:

  • dřevěný skříňový oltář z roku 1606, který zhotovil saský mistr Pavel Mayer, nesmírně zajímavý, protože na vnější straně oltáře jsou namalovány výjevy ze života Nejsvětější Panny Marie a Krista, zatímco po jeho otevření můžeme obdivovat basreliéfy související s umučením a smrtí Krista. Oltář je zamykán v době adventu a vánočních svátků, jinak je otevřen.
  • kazatelna z 1729
  • varhany ze 17. století,
  • křtitelnice z roku 1578,
  • boční oltáře ze 17. a 18. století,
  • sgrafitová výzdoba na stropě hlavní lodi.

Denně od 9:00 do 17:00 hodin je možné si prohlédnout kapli přes zamřížované dveře, a to když do kostela vejdeme bočním vchodem z jižní strany. Pokud vstoupíme hlavním vchodem, uvidíme hlavní loď s oltářem.

 

2. Hřbitovní kostel sv. Vavřince – Gryfów Śląski, ul. Lubańska

Kostel pochází z 15. století. V severní zdi jsou vezděny a poblíž ní volně stojí manýristické, barokní a rokokové náhrobky.

 

3. Radnice – Gryfów Śląski, nám. Rynek 1 

Radnice, symbol městské správy, stojí uprostřed náměstí.

Z původní okázalé budovy zůstalo pouze několik kleneb, masivní mansardová střecha a pár detailů.

Nejzajímavějším detailem je kamenná deska, který byla vytesána u příležitosti postavení věže starostou Steudnerem v roce 1624. Uprostřed pamětní desky je umístěn erb města,  znázorňující rytíře ve zbroji stojícího proto Gryfovi. Nad deskou je renesanční kamenné okno zakryté hustou mříží. Zde kdysi bývala městská šatlava.

Pozoruhodný je rovněž horní fragment desky, která je vezděná do severní zdi a která je datována rokem 1777, s iniciály 'IGHB’. Zbývající část kamenné desky se nedochovala. V roce 1929 shořela radniční věž. Při stavbě nové věže byla použita železobetonová konstrukce, která byla jednou z prvních tohoto typu v Dolním Slezsku. Na severní stěně se nachází deska odhalena v roce 1982 a věnována polským vojákům padlým na frontách 2. světové války a dalším účastníkům odboje. V současné době v budově radnice sídlí: Obecní a Městský úřad Gryfowa Śląského, matrika (Urząd stanu Cywilnego), Zastupitelstvo obce Gryfów Śląski a Městská policie (Straż Miejska).

4. Domy na náměstí – Gryfów Śląski, náměstí Rynek

Renesanční a barokní domy. Gryfowské měšťanské domy jsou zděné stavby z lomeného kamene, které jsou obvykle užší štítovou stěnou obráceny do ulice a vzhledem k omezené šířce fasády jsou rozestavěny několika trakty dovnitř parcely. První domy tvořily podloubí.

Dům č.p. 33 (Turistické informační a propagační centrum Jizerského podhůří / Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego)

www.cit.gryfow.pl
Turistické informační centrum se nachází v historickém domě kupeckého rodu Kluge. Nad vchodem do domu je v portálu umístěna deska, která informuje, že zde byl v srpnu roku 1875 ubytován generál-polní maršál pruského vojska Helmut Karl Bernard von Moltke (1800-1891) a jeho štáb. Interiéry s barokní výzdobou, mj. stropní mlaba znázorňující bohyni Fortunu.

5. Zbytky městských hradeb  – Gryfów Śląski

Obranné zdi, které obklopují město, vznikly kolem roku 1300 na popud knížete Bolka I. Svidnického.

 

6. Pomník na počest 63 Rusů – Gryfów Śląski

Pomník se nachází na místním hřbitově poblíž hřbitovního kostela. Byl postaven k uctění památky 63 Rusů, kteří padli v boji o město s francouzskými vojsky v roce 1813. Pomník je z kamene. Tvoří jej polokoule umístěné na kvádru. Boční stěny kvádru pokrývají nápisy, čelní stěnu zdobí vojenské insignie.

7. Kašna – Gryfów Śląski, nám. Rynek

Na památku toho, že ve městě byl v roce 1905 zaveden vodovod, byla v roce 1908 postavena kamenná socha s kašnou. Zhotovil ji berlínský umělec Arnold Künne.

8. Hrad Gryf – Proszówka (obec Gryfów Śląski)

V jižní části vesnice, na čedičovém kopci s vynikajícími obrannými vlastnosti, v nadmořské výšce zhruba 462 m n.m. se tyčí zřícenina hradu Gryf.

 

9. Kaple sv. Anny (Leopoldova kaple) – Proszówka (obec Gryfów Śląski)

Kaple pochází z roku 1657. Na kopci, na kterém kaple stojí, bývala vycházková alej. Podle legendy zde měla manželka Christopha Leopolda von Schaffgotsche, Anna, ztratit během procházky snubní prsten. Když byl prsten nalezen, byla na tomto místě postavena kaple. V roce 1666 byla vysvěcena vratislavským biskupem.

 

10. Hrad Podskale – Rząsiny (obec Gryfów Śląski) 

Nachází se zde zřícenina rytířského hradu Podskale. Byl postaven z kamene na skalnatém kopci, pravděpodobně ve 14. století. Ve století patnáctém byl majetkem Christopha von Talkenberga. V roce 1479 byl hrad dobyt a zničen vojsky uherského krále a slezských a lužických měšťanů. Do dnešní doby se dochovaly fragmenty věže a zdí postavených z tesaných kamenných bloků.

 

11. Zámek – Wolbromów  (obec Gryfów Śląski)
Zámek s anglickým parkem z 19. století.

12. Filiální kostel Jana Nepomuckého – Wolbromów (obec Gryfów Śl.)
 Kostel ze 16. – 18. století.

13. Kostel Navštívení Panny Marie – Ubocze (obec Gryfów Śląski )

Kostel z 2 pol. 16. století s dochovaným dřevěným stropem, renesančním dřevěným oltářem z roku 1623, kazatelnou z roku 1589 a epitafy.

14. Kostel Matky Boží Ostrobramské – Rząsiny (obec Gryfów Śl.)

Kostel pochází z 1. pol. 18. století. Byl restaurován v letech 1974-76. Nachází se v něm krásná křtitelnice z pol. 16. století s pozdně gotickými a raně renesančními rysy, tři bohatě zdobené pozdně gotické oltářní triptychy (1410, 15. a 15./16. st.) a renesanční kazatelna (1584). Na stěnách jsou umístěny zajímavé renesanční epitafy, včetně dřevěných.

 

15. Kostel – Rząsiny (obec Gryfów Śląski)

Zřícenina gotického kostela ze 14. – 15. století. V roce 1972 kostel shořel. Z původně bohatého renesančního interiéru se zachránilo pouze přístěnné kamenné sanktuárium z pozdního období gotiky.

Vedle je renesanční fara ze 2. pol. 16. století, která byla částečně přestavěna v roce 1710.

 

16. Zámek – Rząsiny (gmina Gryfów Śląski )

Postavený ve 2. pol. 16. století, výrazně změněn na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o třípodlažní budovu s rizalitem na ose a valbovou střechou. Dochovaly se renesanční rámy oken a dveří a dále klenby několika sálů v přízemí.

 

Gryfów Śląski se může pochlubit několika skvělými gastronomickými zařízeními:

Pizzerie „La Storia”

ul. Wojska Polskiego27, 59-620 Gryfów Śląski, tel. +48 75 78-11-193

www.lastoria.eu

Restaurace-Pizzerie „Trevi”

ul. Rynek 14, 59-620 Gryfów Śląski, tel. +48 75 78-14-222, www.restauracjatrevi.pl

Pizzerie „Pasja”

ul. Kolejowa 25, 59-620 Gryfów Śląski, tel. +48 75 78-11-300

www.restauracja-pasja.pl

Restaurace „Obora”

ul. Floriańska 15, 59-620 Gryfów Śląski, mob. +48 697-055-751, 693-933-043

Restaurace Coffee Street

ul. Felczerska 13,59-620 Gryfów Śląski, mob. +48 661-750-001

www.street13.pl

Zájezdní hostinec „Zornica”

Krzewie Wielkie 90a, 59-620 Gryfów Śląski, mob. + 48 695-077-555, www.zornica.pl


Odkaz na úřední desku  

http://www.gryfow.pl/aktualnosci,d2.html

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

Odkaz na stránku, kde obec uveřejňuje informace o vyhlášených veřejných zakázkách.

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi