11.05.2017
Agnieszka Muszka

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

W dniu 9 maja br. odbyła się Sesja Zwyczajna – absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski . Tematem wiodącym było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016r. Rada Miejska po zapoznaniu się z w/w dokumentami, po przedstawieniu pozytywnych opinii stałych Komisji Rady i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  a także pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęła w pełnym 15-osobowym składzie – jednogłośnie – uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu w 2016r. oraz udzieliła absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta za 2016r. 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty