30.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Gryfowa.

Jednogłośne absolutorium  dla burmistrza Gryfowa.

We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Obrady zorganizowano w sposób  hybrydowy, radni obradowali w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, goście uczestniczyli w obradach online. W sesji wzięło udział 15 radnych. Gościli na niej również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: starosta Daniel Koko, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radna Helena Okulowska.

Obrady rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego Marka Sieradzkiego, który 13 czerwca wygrał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Wieża-Proszówka.

Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za rok 2020 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 r. Raport był wyjątkowy, gdyż dotyczył roku naznaczonego pandemią covid-19, w związku z czym, po przedstawieniu dokumentu przez burmistrza, pojawiło się sporo pytań. Radni pytali m. in. o realizację programu turystycznego zagospodarowania gminy, wieloletni program gospodarki wodno-ściekowej, poruszono problem monitorowania najbardziej newralgicznych miejsc w gminie, w których mieszkańcy nielegalnie gromadzą odpady. Pytano też o wydatki na kulturę w tym trudnym okresie, a także o miejsce dla młodzieży, którego brakuje w naszym mieście, tu burmistrz zaprosił radnych do debaty i wypracowania wspólnego pomysłu w tym temacie.  Po dyskusji nad Raportem  podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Uchwalę przegłosowano bezwzględną większością głosów – 14 za przy jednym wstrzymującym się.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i  Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. Sprawozdania przedstawili skarbnik Marek Kurec  oraz burmistrz Olgierd Poniźnik.

Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2020. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2020 r. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty