22.02.2023
Paweł Cerkanowicz

Informacja o opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Informacja o opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim przypomina, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1495 ze zmian.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości.

Ustawa nałożyła na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów, obowiązek ponoszenia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia,  przez okres 20 lat. 

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu.

Równocześnie ustawa dopuściła możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie, w każdym czasie trwania obowiązku płatności.

Szczegółowych informacji w sprawach opłat udziela Sylwia Cichońska, insp. ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pod nr tel. 75 7811266.

 

Informacja o opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1899 ze zmian.), użytkownicy wieczyści są obowiązani do uiszczenia należności z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów.

Opłaty podlegają zapłacie w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, na konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu.

Szczegółowych informacji w sprawach opłat udziela Sylwia Cichońska, insp. ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pod nr tel. 75 7811266.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty