18.07.2012
Agnieszka Muszka

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów poszkodowanych wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych.

Klęski żywiołowe, jakie dotknęły część regionów naszego kraju, a tym samym gospodarstwa i przedsiębiorstwa wielu Beneficjentów pomocy finansowej udzielanej w różnej formie przez ARiMR, niewątpliwie są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Dlatego też ARiMR uprzejmie przypomina, że jeśli Beneficjenci będą mieli, w związku z wystąpieniem tego rodzaju klęsk, problemy z wypełnieniem zobowiązań, jakie wynikają ze złożonych przez nich wniosków do  ARiMR, mają możliwość wystąpienie ze stosownym, pisemnym wnioskiem do Agencji informując o tym fakcie.

Jeżeli rolnik nie był w stanie wypełnić swych zobowiązań w wyniku siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych zachowuje prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt kwalifikowalnych w momencie wystąpienia siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  lub w ramach płatności ONW lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności do krów i owiec, lub rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów  z tytułu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

 

 

Biuro Powiatowe

Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w Uboczu

Drukuj/generuj pdf

Na skróty