11.01.2022
Paweł Cerkanowicz

I N F O R M A C J A dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I N F O R M A C J A dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dniu 31 stycznia 2022 roku upływa termin:

  1. Złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w 2021 roku,
  2. Opłacenia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku;

Druk do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1

Sekretariat Urzędu – pok. Nr 9

W/w opłatę można uregulować w kasie Urzędu ( parter ratusza) lub przelewem na rachunek Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

10 1020 5226 0000 6102 0727 5722

 Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie zapłaci I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia, będzie miał możliwość dopełnienia tego obowiązku w ciągu kolejnych 30 dni ( najpóźniej do 28 lutego 2022 roku) pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 30% opłaty należnej.

Nie złożenie oświadczenia oraz zapłaty I raty za korzystanie z zezwoleń wraz z wymaganą dodatkową opłatą po kolejnym 30 dniowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Krystyna Samborska – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  nr telefonu : 75 78 13 403.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty