11.07.2014
Agnieszka Muszka

Dotacje z UE

Dotacje z UE

Informujemy, że rusza konkurs o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach schematu 1.1.A2
„Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”
termin ogłoszenia; w połowie lipca 2014


Informujemy, że rusza konkurs o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach schematu 1.1.A2
„Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”
termin ogłoszenia; w połowie lipca 2014

zakres :
W ramach konkursu refundację mogą otrzymać wyłączenie projekty polegające na:
– nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu
– usługach doradczych związanych z realizacją projektu
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.


zakres:

W ramach konkursu refundację mogą otrzymać wyłączenie projekty polegające na:

– nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu

– usługach doradczych związanych z realizacją projektu

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.

Beneficjenci:

mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu oraz prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził działalność gospodarczą powyżej 2 lat.

Poziom dofinansowania: do 50% wydatków kwalifikowanych

– minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00 PLN;

– maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00 PLN;

Firmy zainteresowane ubieganiem się o dotację z Unii Europejskiej w tych lub w kolejnych konkursach proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety na stronie:
Dokonamy bezpłatnych analiz i poinformujemy Państwa o możliwościach uzyskania dotacji.

Zapraszam do współpracy i pozyskiwania funduszy unijnych
Agencja Informatyzacji i Rozwoju
– bezzwrotne dotacje z UE
– analizy , biznesplany


Drukuj/generuj pdf

Na skróty