27.03.2023
Paweł Cerkanowicz

Ciepłe Mieszkanie – nowy program gminie Gryfów Śląski

Ciepłe Mieszkanie – nowy program gminie Gryfów Śląski

Ciepłe Mieszkanie to program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ma zachęcać do wymiany starych pieców (stałopalnych źródeł ciepła) na nowe, niskoemisyjne oraz do działań dodatkowych np. do wymiany okien i drzwi zewnętrznych. Zachętą jest dofinansowanie.

Gmina Gryfów Śląski pozyskała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 4.050.000 zł. na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie, który będzie realizowany w sposób ciągły – do końca 2025 r., od daty ogłoszenia naboru wniosków, który został zaplanowany na kwiecień br., co zostanie opublikowane na stronie www. gryfow.pl

O środki na zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła będą mogli starać się właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu.

Oprócz wymiany starego źródła ciepła na niskoemisyjne, dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwiwykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Trzy progi dofinansowania

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie mógł zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają – w przypadku poziomu podstawowego – kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny i do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

W przypadku drugiego podwyższonego progu beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel mieszkania, w którego roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W takim przypadku otrzyma on do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy – przeznaczony jest dla właścicieli, których roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA:

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Ze szczegółami w/w programu można zapoznać się m.in. na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ oraz https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje

Zapraszamy także do kontaktowania się w ww. kwestiach na bieżąco z osobą prowadzącą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” – panem Krzysztofem Rozenbajger.

Przypominamy, że w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt, pod numerem telefonu  667813 552 lub mail: czystepowietrze@gryfow.pl

 

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków finansowych

UGiM Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty