26.06.2018
Agnieszka Muszka

Budowa chodnika – Osiedle Horyzont

Budowa chodnika – Osiedle Horyzont

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ – OSIEDLE HORYZONT W GRYFOWIE ŚLĄSKIM”

W dniu 22 czerwca 2018 roku komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika dokonała odbioru końcowego robót polegających na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu Horyzont w Gryfowie Śląskim.

W ramach zadania  inwestycyjnego został wykonany chodnik z kostki betonowej szarej wraz ze zjazdami w kolorze czerwonym o szerokości 2 m oraz łącznej długości 0,590 km na odcinku od ul. Jeleniogórskiej (droga krajowa nr 30) do cmentarza komunalnego. Przedmiotowy chodnik posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami i przykalikami deszczowymi włączonymi do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz poprzez spadki poprzeczne i podłużny, które oprowadzą wodę do istniejącego odwodnienia. Ze względu na wąski pas drogowy w celu wykonania chodnika przykryto rów przydrożny przepustem o długości 108 mb do którego zostały wpięte wpusty uliczne w celu odprowadzenia wód opadowych.  W ramach bezpieczeństwa dla pieszych została ustawiona balustrada zabezpieczająca wzdłuż rowu na odcinku 130 mb oraz wykonano przejście dla pieszych oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Zostały zabezpieczone skarpy chodnika płytami ażurowymi  oraz murem oporowym o wysokości 180 cm i długości 57 mb. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym przez firmę MG-TECH z Jeżowa Sudeckiego wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę 368 960,62 zł. Prace trwały niespełna 3 miesiące nad którymi nadzór inwestorski sprawował Pan Tadeusz Prochownik.

Środki na realizację inwestycji w całości pochodzą z budżetu Gminy.

 

Sporządził: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Drukuj/generuj pdf

Na skróty